allah

Yang
İslam'dan önce de varlığını sürdüren bir kelime ve kavram. İslamiyet dönemi hali. Mısırın bir dönemler popüler olan tek tanrısı Aton un Arabistan yorumudur. (Aton dinler tarihinde Hz Yusuf dönemi diye geçer. Hz Yusuf ve arkadaşı firavun akenaton un inandığı tek tanrı.) Tanrıça Kibele yani kaballah dan ismini alan kelime. Bu kelimenin hikeyesini şu an hatırlayamasam da. İslamiyet öncesi hali tanrıça Kibele den esinlenmedir. İslamiyet sonrası da tek tanrı aton yorumudur. İnanmak isteyen ilahi anlamlar yüklesin inanmak istemeyen ise kültürel etkileşim desin ama insanlık tarihine iz bırakmış bir kelimedir Allah. Hele de Avrupa'ya yapılan seferlerde atılan Allah Allah naraları.
kıpçak bey
kainatın yaratıcısı, doğmamış ve doğurulmamış, herhangi bir başlangıcı ve sonu olmayan, sonradan yaratılanlara asla benzemeyen yani eşsiz ve tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyin ona muhtaç olduğu, her şeyi bilen gören duyan ve dilediği şeyin olmasının "ol" emrinden ibaret olan, her şeye gücü yeten tanrımızdır.

birçok güzel ismi vardır lakin en güzeli ve en bilineni allah'tır.

*farsçadaki hüda ve mevla, arapçadaki ilah ve ibranicedeki rab kelimelerinin hepsi (ingilizcede god kelimesi vb.), türkçemizdeki "tanrı" (tengri) kelimesiyle aynı manaya gelir.

dipnot;
yukarıda geçen kelimeleri kullanıp da tanrı kelimesinin kullanılmasına karşı olanları bir türlü anlayamamaktayım.
ben mesela girdilerde vs büyük harf kullanılmadığı için bu konuda özel ismini kullanmaktan imtina ederim yüce yaratıcımızın, tanrı diye bahsederim kendisinden.

zorunlu edit:
*'lı paragrafta bahsi geçen kelimeler ek bilgi vermek içindir. hüda, mevla, rab, ilah, god vs kelimelerinin türkçemizdeki tanrı kelimesiyle işlev açısından kıyasına değinir.
girdinin ana fikri; herhangi mete isimli bir bireyin insan olması gibi, yüce allah'ın da tanrı/ilah olmasıdır. insan ve tanrı cins isimlerdir. allah ve mete özel isimlerdir.

(bkz:bilal'e anlatır gibi anlatmak) zorunda kalmak...
Filsozluk
Eski zaman Şam ve halep müşrik şehirlerinden arabistan'ı çevreleyen paran (faran) dağlarına kadar olan ve etimolojik olarak ibranice, aramice ve süryanice dillerinde "rabb" olarak bilinen tanrı. Tanrılar mezbelesinin sahibidir.
Geleneksel islam anlayışında 99 ismi olduğu söylenir. Fakat isimleri 102 adettir. En meşhur isimleri el rahman ve el rahim'dir. İsim sayıları ile mezopotamya tanrısı olan marduk'un isimsel uzantıları arasında benzerlikler taşır.
Kendisine inanıyorum. Feleklerin ve devranın sahibidir. Allah, huda, ihvade, yehova: tek tanrı inancının yekliğidir.
Filsozluk
İslam inancında Yaratıcının adı.

İnanılan Bir varlık mıdır? yoksa bir kavram mı? inanan için saçma sapan bir soru olduğunun farkındayım -ki Bir varlıktır diyeceklerdir muhtemelen.- Varlığını ya da yokluğunu kanıtlamak değil amacım. Tartışmak hiç değil. İnançlarını sınamaksa haddim değil. Sadece düşündürmek için soruyorum.

Bu arada kavramdır diyenleri tenzih ederim.
3
kut kut
Güzel bir yere değinmişsiniz. Kavram için tanrı kelimesini kullananlar var. Allah lafz-ı şerifiniyse islamın bize anlattığı mutlak varlık olarak kullanıyorlar. Bu ayrıma ben de katılıyorum.
kıpçak bey kıpçak bey
bilgilendirme amaçlı yazıyorum; inanılan bir varlıktır. kavram değildir. zira iman'ın 1. şartı “allah'ın 'var'lığına ve 'bir'liğine inanmaktır”
kut kut
Burada olgusal olarak varlık ve zihni olarakvarlık arasındaki farkı konuşuyoruz aslında. Allah'ın olgusal olarak var olup olmadığını duyumsayamıyoruz; ancak inanabiliyoruz. Bununla beraber bir kavram olarak tanrının zihinlerimizde mevcudiyeti bulunmaktadır. Söz gelimi tanrının kavramı gereği çelişmez olduğunu, hata ve kusurtan münezzeh olması gerektiğini söylemem kavram gereğidir. Günlük hayatta bu iki vücud (varlık) biçimine dikkat etmediğimizden problemler doğabiliyor.
Filsozluk
aslen özel bir ad olup kökeni aramca ve akatça gibi en kadim semitik dillere kadar, ardından da kenan diline kadar dayanır, arapça bu diller arasındaki yeni bir dil olduğu için çok sonraları geçmiştir. tanrı, hüda, mevlâ, yaradan gibi isimlerle anlamdaştır. ayrıca mecazen de "herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst mertebeye ulaşmış kimse" demektir. bu anlamda kullanılırsa küçük yazılmalı zira özel ad olmaktan çıkar tamamıyla. bunun ilk örneğini de kurtlar vadisi'nin ilk bölümlerinde süleyman çakır'ın cerrahpaşalı halit'e "sen psikopatsan, ben psikopatın allahıyım!" demiş olduğu sözde görürüz. orada da özel bir ad kastedilmez ve çakır, "psikopatlıkta en üst mertebe"ye kadar çıktığını ifade eder mecaz yöntemini kullanarak.
kama tarkan kağan
Soru:Kitab-ı Mukaddes'te yüzlerce yerde Allah'ın en büyük ismi olarak "yhvh" ( yehova/Yahveh )ifadesi geçiyor. Ancak Kur'an ve Sünnet'te Allah için böyle bir isim kullanılmıyor. Ehlikitab'ın sıkça kullandığı bu ismi Kur'an'ın önceki kitapları tasdiki açısından nasıl anlamalıyız?

Cevap: Yehova/yahveh kelimesi Kur'an'da geçmez; çünkü bu kelime İbranicedir. Kur'an ise Arap dilinde inmiştir. Arapça bir kitapta İbranice bir kelime olması beklenemez.

Bu kelime, İbranicede “var olmak” anlamına gelen “hayah” kökünden türemiştir. Yehova kelimesi de “varlığı kendinden olan” manasına gelmektedir.

Yahudiler bu ismin, başka hiçbir varlığa yakıştırılamayan Allah'ın tek ismi olduğunu kabul ederler. Kur'an'da Allah ile ilgili bu manaya gelen nitelemeler mevcuttur. Mana bakımından bakıldığında ayetlerde geçen “el-hayyu'l-kayyûm” vasıflarının İbranicedeki Yehova ile aynı manaları ifade ettiği görülmektedir.
7
kıpçak bey kıpçak bey
kur'an-ı kerim'de ibranice kelimeler var?
kama tarkan kağan kama tarkan kağan
Ne gibi

Yüksek ihtimal İbranice değildir daha eski dillerden akad, mısır vs gibi arap ve ibrani dillerine geçmiş olabilir
kıpçak bey kıpçak bey
rab mesela
kama tarkan kağan kama tarkan kağan
Rab kelimesi de akadca büyük anlamına gelen rabû dan geliyor diye biliyorum

kıpçak bey kıpçak bey
sonuçta ibranice :)
kama tarkan kağan kama tarkan kağan
İbranice üzerinden arapça'ya geçen bir kelime desek daha mantıklı olur
kama tarkan kağan kama tarkan kağan
Zaten arap ve ibraniler tarafından tanrıya verilen isimler ve sıfatlar akad,kenan ve mısır dillerinden gelmektedir